Relatie met het Bentwoud

Lange tijd huurde de GMVC het veld van een boer en was het veld omringd door akkerbouw. Tegenwoordig is Staatsbosbeheer de verhuurder en maakt het veld deel uit van het recreatiegebied Bentwoud.

Het Bentwoud is door de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer ingericht in samenspraak met de betrokken gemeenten, de gebruikers van het gebied en private (sponsor)partijen. Daartoe is destijds een "Gebruikersgroep Bentwoud" in het leven geroepen. Inmiddels is de inrichting voltooid en is de beheerfase ingegaan. De gebruikersgroep is omgedoopt tot "Gebruikersplatform Bentwoud" en komt nog enige keren per jaar bijeen om actuele ontwikkelingen te bespreken. De GMVC neemt deel aan dit platform.

Een belangrijke deelnemer van het platform is de vereniging Vrienden van het Bentwoud. Deze vereniging zorgt voor informatie over de wandel- en fietsroutes, inventariseert de natuur, initieert natuureducatie en assisteert Staatsbosbeheer bij beheertaken. Iedereen die het Bentwoud een warm hart toedraagt en er graag over geïnformeerd wil blijven, kan voor een gering bedrag lid worden.

De GMVC zal het veld als recreatieve voorziening in het Bentwoud behouden. Daartoe hebben wij met Staatsbosbeheer afspraken voor de komende 3 decennia contractueel vastgelegd. Wel wordt het veld inmiddels omringd door opkomend bos en een atletiekpad. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat de hoogte van de beplanting zodanig zal zijn, dat de stijg- en landingsrouten niet belemmerd worden. In het contract is opgenomen dat de GMVC het veld ongehinderd moet kunnen blijven gebruiken voor alle disciplines binnen de modelvliegsport.